Unesko-Kuriero en Esperanto.

Subtenu

Subtenu eldonon de la
Unesko-Kuriero en Esperanto

Donacu al la Abona Fonduso, por abonigi ĝin al gravaj funkciuloj de Unesko, ŝtataj gvidantoj, ŝtataj delegitoj ĉe Unesko, UEA-delegitoj ĉe Unesko kaj UN, bibliotekoj, landaj asocioj, volontulaj tradukantoj kaj provlegantoj de la Kuriero, kaj tiuj kiuj celas influi siajn landajn instancojn per la Kuriero.

Abonu ĉe la Libroservo de UEA aŭ la Redakcio <trezoro@qq.com>, jara kotizo €50 (kvarfoje jare), prova ekzemplero €12,50, UEA-konto: kurier

Reklamu sur internaj paĝoj. Anonctarifo: €1000 por 1 p; €550 por 1/2 p; €300 por 1/4 p; €165 por 1/8 p kaj €90 por 1/16 p Movada rabato 50%. Rabato por tuja ripeto 20%. Anoncetoj: €1 por ĉiu vorto. Mendu ĉe la Redakcio <trezoro@qq.com>.

Donacantoj (ĝis nun)
 EFS (en la angla: Esperantic Studies Foundation)
 Anonimo (Nederlando)
 Anonimo (Ĉinio)
 Rob Moerbeek (Nederlando)
 belmonto Yamasita Tosihiro (Japanio)

⇦ returni

a:322 t:1 y:0

powered by Quick Homepage Maker 5.3
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional